Ple a l’Ajuntament: 28 de novembre (19h)

Aquesta és l’ordre del dia i les propostes que es tractaran durant la sessió ordinària de ple que es farà a l’Ajuntament de Palau-saverdera el dijous 28 de novembre de 2019 (19h):

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2019.
2.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària urgent del dia 15 d’octubre de 2019.
3.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 22 d’octubre de 2019.
4.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 22/10/2019, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al tercer trimestre de 2019.
5.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 22/10/2019, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al tercer trimestre de 2019.
6.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 22/10/2019, corresponent al tercer trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2019 (acumulat fins 30/09/2019).
7.- Assabentament del decret de l’alcaldia 2019DECR000469 de 30 d’octubre, de reconeixement extrajudicial de crèdits.
8.- Assabentament de la interlocutòria definitiva 135/2019, de 5 de juliol de 2019, del jutjat contenciós administratiu 1 de Girona, declarant la caducitat del recurs 572/2009 (Sun Village).
9.- Assabentament de la interlocutòria definitiva 136/2019, de 5 de juliol de 2019, del jutjat contenciós administratiu 1 de Girona, declarant la caducitat del recurs 575/2009 (Sun Village).
10.- Assabentament de la interlocutòria definitiva 138/2019, de 5 de juliol de 2019, del jutjat contenciós administratiu 1 de Girona, declarant la caducitat del recurs 565/2009 (Sun Village)
11.- Assabentament de la interlocutòria definitiva 139/2019, de 5 de juliol de 2019, del jutjat contenciós administratiu 1 de Girona, declarant la caducitat del recurs 567/2009 (Sun Village)
12.- Assabentament de la interlocutòria definitiva 140/2019, de 5 de juliol de 2019, del jutjat contenciós administratiu 1 de Girona, declarant la caducitat del recurs 573/2009 (Sun Village).
13.- Assabentament del decret 2019DECR000450, de data 10 d’octubre de 2019, de compareixença al recurs contenciós administratiu núm. 212/2019.
14.- Assabentament de la resolució provisional d’ajuts per a la clausura de punts d’abocament incontrolat de residus de la construcció (tes/1029/2019, de 6 de maig).
15.- Assabentament del decret de l’alcaldia 2019DECR000490, de data 13/11/2019, de sol·licitud de concessió de subvencions al PUOSC 2020-2024.
16.- Assabentament de l’acord de la comissió territorial d’Urbanisme de Girona del dia 24 de juliol de 2019, d’aprovació definitiva de la modificació núm. 1 del POUM, d’esmena d’errors materials i gràfics.
17.- Assabentament de l’acord de la junta de govern local del dia 14 d’octubre de 2019, d’aprovació de la proposta d’Orió eduserveis SL, de balanç econòmic del servei de la llar d’infants, pel curs 2019-2020.
18.- Presa de coneixement de la comunicació del traspàs del contracte formalitzat amb FCCSA pels serveis de recollida de residus domiciliaris, neteja viària i deixalleria municipal, a la seva filial FCCMA SA, per segregació de la branca d’activitat dels serveis ambientals.
19.- Ratificació del decret de l’alcaldia, núm. 2019DECR000470, de 31/10/2019, de sol·licitud al consell comarcal de l’Alt Empordà de l’adhesió de l’Ajuntament al servei comarcal de la FORM
20.- Proposta de l’alcaldia-presidència, de resolució de la discrepància sobre la insuficiència de crèdit, en relació al conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, paper-cartró, i envasos de vidre, dels residus municipals entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’ajuntament de Palau-saverdera, i d’aprovació i signatura de l’esmentat conveni.
21.- Proposta de l’alcaldia, d’aprovació del “conveni de delegació de competències entre el consell comarcal de l’Alt Empordà i els ajuntaments participants, per a la realització del programa de treball i formació Alt Empordà del servei d’ocupació de Catalunya a la comarca de l’Alt Empordà”, del “conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els ajuntaments participants per a la realització del programa de treball i formació Alt Empordà del servei d’ocupació de Catalunya a la comarca de l’Alt Empordà”.
22.- Proposta de l’alcaldia, d’adhesió de l’Ajuntament de Palau-saverdera al contracte derivat 2015.05-d02 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU (exp. 2015.05.d01).
23.- Proposta de l’alcaldia presidència, d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 2019-13.
24.- Proposta de l’alcaldia, de resolució de les reclamacions presentades contra l’acord d’aprovació de la modificació de la base 21ª de les d’execució del pressupost i d’adopció de l’acord d’aprovació definitiva.
25.- Proposta de l’alcaldia presidència d’aprovació provisional del pressupost de l’exercici 2020.
26.- Assumptes urgents
27.- Precs i preguntes

Recordeu que el Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

 

Bookmark the permalink.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *