Ple de l’Ajuntament: 21 de març (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 21 de març, a les 19h a la sala de plens:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 22/01/2024

2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia, des del núm. 2024DECR000009 de 17/01/2024 fins al núm. 2024DECR000100 de 15/03/2024

3.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 18/01/2024, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al quart trimestre de 2023

4.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 18/01/2024, sobre el termini de reconeixement de l’obligació de les factures registrades, corresponent al quart trimestre de 2023

5.- Assabentament de l’informe de tresoreria del dia 18/01/2024, sobre morositat, corresponent al quart trimestre de 2023

6.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 23/01/2024, corresponent al quart trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2023 (acumulat fins 31/12/2023)

7.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 24/01/2024, sobre el seguiment del pla d’ajust, corresponent al quart trimestre de 2023

8.- Assabentament de l’informe anual de la intervenció municipal sobre objeccions formulades durant l’exercici 2023, de l’informe d’intervenció d’avaluació de l’estabilitat pressupostària, i del decret de l’alcaldia 2024DECR000046, de 29 de febrer d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2023

9.- Assabentament del decret núm. 2024DECR000081, de 8 de març de 2024, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2024-01 (X2024000211)

10.- Assabentament del decret 2024DECR000097 de 14 de març, d’aprovació del marc pressupostari a mig termini (2025-2027)

11.- Proposta d’alcaldia presidència de ratificació del decret núm. 2024DECR000037, de 20 de febrer de 2024, de designació i compareixença per a la defensa jurídica de l’ajuntament davant el recurs contenciós administratiu 427/2023

12.- Proposta d’alcaldia presidència per la sol·licitud d’adhesió al contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions de la demarcació de Girona

13.- Proposta d’alcaldia presidència per a l’inici de la tramitació per l’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera

14.- Moció del grup polític municipal Gent de Palau–AM, a l’ajuntament de Palau-saverdera, de suport a la mobilització de la pagesia davant la crisi del sector agrari

15.- Fora de l’ordre del dia

16.- Precs i preguntes

Recordeu que el Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.