Aprovada la liquidació del pressupost de 2023

Durant la sessió de Ple del passat 21 de març, l’equip de govern va donar compte de la liquidació del pressupost de 2023, que havia estat aprovada prèviament mitjançant decret d’alcaldia de 29 de febrer. A partir de l’informe d’intervenció inclòs a l’expedient s’obtenen tres indicadors que  són útils per avaluar la gestió econòmica de l’Ajuntament: el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, l’endeutament i la ràtio d’endeutament. El romanent líquid de tresoreria per a despeses generals dona una idea del que seria el dèficit o superàvit, l’endeutament és l’import del deute viu a final de l’exercici i la ràtio d’endeutament és quocient entre el deute i els ingressos ordinaris. A la taula següent veieu l’evolució del romanent…

L’Ajuntament tindrà un arquitecte en plantilla i es modifica l’horari dels empleats públics

L’Ajuntament de Palau-saverdera, mitjançant acord de Ple de 27 de novembre, ha aprovat per unanimitat modificar la plantilla de personal per incorporar una plaça d’arquitecte. Tal com va explicar durant la mateixa sessió l’alcalde, Miquel Serra (Alternativa x Tothom), l’objectiu d’aquesta mesura és millorar l’eficiència dels serveis de gestió urbanística que presta l’Ajuntament. A la persona que ocupi aquesta nova plaça se li encarregaran unes tasques que fins ara es prestaven de manera externa. L’Ajuntament preveu treure a concurs la plaça l’any que ve i des d’ahir l’expedient de modificació de la plantilla està exposat al públic per si voleu presentar-hi al·legacions. També per unanimitat, es va aprovar durant la mateixa sessió modificar la Relació de Llocs de Treball pel…

Ple a l’Ajuntament: 21 de desembre 2018

Aquesta és l’ordre del dia i les propostes que es tractaran durant la sessió extraordinària de Ple que es farà a l’Ajuntament de Palau-saverdera el divendres 21 de desembre (19h): Assabentament del decret núm. 2018DECR000366, de 22 d’octubre, d’aprovació de l’expedient 2018-13 de modificació de crèdits al pressupost municipal. Assabentament del decret núm. 2018DECR000391, de 13 de novembre, d’aprovació de l’expedient 2018-15 de modificació de crèdits al pressupost municipal. Assabentament del decret de l’alcaldia 2018DECR000401 de 22 de novembre, de reconeixement extrajudicial de crèdits a favor del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Assabentament del decret núm. 2018DECR000409, de 28 de novembre, de nomenament interí personal funcionari. Proposta de l’alcaldia, de ratificació del decret 2018DECR000380, de 6 de novembre de 2018,…

Ple a l’Ajuntament: 26 de juliol

Dijous 26 de juliol, a les 19.30h, hi ha Ple ordinari a l’Ajuntament de Palau-saverdera amb els següents punts a l’ordre del dia: 1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 26 d’abril de 2018 2.- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del Ple del dia 28 de juny de 2018 3.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 16/07/2018, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al segon trimestre de 2018 4.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 16/07/2018, corresponent al segon trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2018 (acumulat fins 30/06/2018). 5.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 17/07/2018, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al segon…