L’Ajuntament augmenta en 864.831,05€ les inversions

En el Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera del passat 7 de maig es van aprovar inicialment dues modificacions de partides del pressupost que, en cas que s’aprovin definitivament, juntament amb altres modificacions que ja s’han tramitat, permetran incrementar en 864.831,05€ el capítol d’inversions.

L’import previst inicialment per a les inversions en el pressupost de l’any en curs era de 347.529,88€ i, en el cas que les dues últimes modificacions de partides s’acabin aprovant definitivament pels imports que s’han plantejat, aquest import serà d’1.212.360,93€.

L’increment en la previsió d’inversions ha estat possible, principalment, com a conseqüència de l’acord del Congrés dels Diputats, que permet a les entitats locals utilitzar el romanent de tresoreria (entès generalment com a superàvit) per a finalitats diferents a l’estalvi.

A final de l’any passat, l’Ajuntament tenia un romanent líquid de tresoreria d’1.155.990,85€ i precisament aquest coixí és el que ara ha permès assegurar el finançament per a un seguit d’actuacions que no estaven previstes en el pressupost.

Amb els 347.529,88€ que hi havia en el capítol d’inversions el primer dia de gener de 2021, l’Ajuntament tenia previst realitzar les següents inversions:

 • Pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló: és un projecte que té un pressupost de 326.729,88€, dels quals, la Generalitat en finançarà 250.000 per la via del Pla Únic d’Obres i Serveis.
 • Compra de contenidors per a la recollida de la fracció orgànica: actuació que compta amb un pressupost de 19.000€
 • Adquisició de material informàtic: amb un pressupost de 1.800€ i que, previsiblement comptarà amb la subvenció que atorga cada any l’àrea de Noves Tecnologies de la Diputació de Girona

Fent ús del romanent de tresoreria, si els dos expedients aprovats inicialment s’acaben aprovant pels imports previstos, l’Ajuntament preveu incrementar en 521.587,14€ el capítol d’inversions, la qual cosa permetrà fer les següents actuacions, com a complement a les tres anteriors:

 • Sistema videovigilància per a la lectura de matrícules. Actuació per a la qual s’ha previst una partida de 60.878,98€ en un dels dos expedients que estan pendents d’aprovació definitiva (MC 11-2021).
 • Mobiliari per a les oficines de l’Ajuntament (cadires noves per a treballadores i treballadors). Actuació per a la qual s’ha previst una partida de 1.900,67€ en un dels dos expedients que estan pendents d’aprovació definitiva (MC 12-2021).
 • Restauració de la connectivitat per a rèptils i amfibis a l’avinguda Mas Oriol al seu pas pel rec del Mas Oriol. Actuació que té un pressupost de 24.807,19€
 • Obres al pati de l’escola per evitar escorrancs i problemes derivats de les pluges, entre altres intervencions. Actuació que té un pressupost de 64.735,00€
 • Adequació de les zones de jocs infantils a la normativa actual. Actuació que té un pressupost de 16.335,00€
 • Neteja i adequació de l’entorn de la deixalleria. Actuació que té un pressupost de 20.579,68€
 • Arranjament de l’últim tram del camí vell de Roses. Amb un pressupost de 10.043,00€.
 • Instal·lació d’ascensor al Centre Cívic i treballs complementaris. Amb un pressupost de 47.814,57€
 • Substitució amb leds de l’enllumenat públic del carrer Oliva i carrer Maresme. Amb un pressupost de 59.790,86€
 • Millora del drenatge de les aigües pluvials a la urbanització del Mas Isach. Amb un pressupost de 214.702,19€

Addicionalment a l’increment de 521. 587,14€ que ha estat possible amb la utilització del romanent de tresoreria, el capítol d’inversions també s’ha incrementat en 343.243,91€ com a conseqüència del compliment d’un conveni i de la incorporació en el pressupost del 2021 de dues partides que ja estaven previstes en el pressupost del 2020. Amb aquests diners, es finançaran les següents actuacions:

 • Construcció de voreres de les zones verdes i escales centrals entre els carrers Dinamarca i Anglaterra del Mas Isach. Aquesta actuació es farà amb els 127.542,32€ que ha pagat l’empresa Mas Isaac Properties SL, en compliment del conveni signat amb l’Ajuntament el 15 d’abril de 2019.
 • Gestió de residus i projecte de restauració de l’antic abocador de Puig de Llorí. Es tracta d’una actuació que va començar l’any passat, però que encara no s’ha liquidat i que es finançarà amb una subvenció de 117.075,37€ de l’Agència de Residus de Catalunya.
 • Adequació del Centre Cívic a la normativa antiincendis i accessibilitat (1a fase). És una actuació  de 98.626,22€, que ja s’ha executat, però que encara no s’ha pagat, que compta amb una subvenció de 90.000€ de la Diputació de Girona.

Cal tenir en compte que els imports que s’han previst ara en el pressupost per a les actuacions que encara no s’han contractat podrien minorar si s’acaben contractant els treballs per un import inferior al preu base de licitació.

L’Ajuntament treballa amb l’objectiu de poder contractar totes aquestes actuacions abans de final d’any.

Feu clic aquí si voleu accedir a un resum de tots els expedients de modificació de pressupost que ha tramitat i està tramitant l’Ajuntament durant aquest any.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.