Modificació d’Ordenances Fiscals pel 2021

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha aprovat provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que trobareu a les taules següents. Aquestes taules indiquen el que caldrà pagar l’any que ve, en el cas que aquestes propostes s’acabin aprovant definitivament.

Les modificacions es van aprovar durant la sessió de Ple ordinari de 24 de setembre i properament s’exposaran al públic perquè pugueu presentar-hi al·legacions.

Modificació de l'ordenança Fiscal número 2, reguladora de l'IBI.

Explicació: fins ara tenien una bonificació del 50% de la quota de l'IBI les famílies nombroses si el valor cadastral de casa seva era inferior als 70.000€. Amb la nova proposta, es podran beneficiar d'aquesta mateixa bonificació les famílies nombroses que convisquin en un habitatge amb un valor cadastral inferior a 100.000€.

Per altra banda, ara hi ha una bonificació del 50% per instal·lació de captadors tèrmics solars i a partir de l'any que ve també podran rebre aquesta bonificació les persones que facin obres per a la instal·lació de sistemes d'aprofitament elèctric de l'energia solar.

Més detalls aquí.

Sentit de la votació: 6 vots a favor de Gent de Palau-AM i Alternativa x Tothom i 3 vots en contra de Junts x Palau (fan constar que estan a favor de la segona bonificació, però en contra de la primera)
Modificació de l'ordenança Fiscal número 4, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

Explicació: actualment hi ha una bonificació del 25% per incorporar sistemes aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar i a partir de l'any que ve la quota de l'ICIO tindrà una bonificació del 95% sempre que l'objecte de l'actuació sigui la instal·lació de captadors tèrmics solars o plafons fotovoltaics i altres energies renovables.

Més detalls aquí.

Sentit de la votació: proposta aprovada per unanimitat dels grups polítics (Gent de Palau-AM, Alternativa x Tothom i Junts per Palau)
Modificació de l'ordenança Fiscal número 8, reguladora de la taxa sobre activitats jurídico administratives de competència local

Explicació: Es manté la taxa que s'aplica quan una persona aporta un document original i demana a l'Ajuntament l'expedició d'una fotocòpia, però s'incrementa l'import que s'ha de pagar quan la persona sol·licita còpia d'un document que està a l'Ajuntament per la gestió documental que cal fer.

Veure aquí els detalls.

Sentit de la votació: 6 vots a favor de Gent de Palau-AM i Alternativa x Tothom i 3 vots en contra de Junts x Palau.
Modificació de l'ordenança Fiscal número 15, reguladora deles taxes per prestacions de serveis públics

Explicació:  A partir de l'any que ve, si aquesta proposta s'acaba aprovant definitivament, la matrícula de la llar d'infants serà del mateix import, independentment de si es fa un ús del servei a jornada completa o a mitja jornada. Amb el redactat vigent, la matrícula per a la mitja jornada és d'import inferior a la matrícula de jornada completa.

Per altra banda, s'afegeix a l'Ordenança una bonificació del 10% (de matrícula i quota mensual) per a les famílies que simultàniament tinguin dos o més menors a la llar d'infants. 

Veure aquí els detalls.

Sentit de la votació: 7 vots a favor de Gent de Palau-AM i Junts per Palau i 2 abstencions dels regidors d'Alternativa x Tothom.

L’equip de govern va presentar una cinquena proposta per modificar la taxa de la recollida d’escombraries però no hi va haver acord entre els grups polítics en el debat previ a la votació i l’alcaldessa la va retirar de l’ordre del dia. Properament, l’equip de govern convocarà una nova sessió de Ple per intentar aprovar la modificació de la taxa d’escombraries.

En la mateixa sessió de Ple es va convalidar un decret d’alcaldia, mitjançant el qual es va aprovar la modificació de pressupost municipal número 27 (MC 27/2020) que permet destinar diners del superàvit de l’any passat a pagar el nou servei d’acollida exclusiu per a alumnes de l’escola (trobareu aquí més informació).

El ple es va tancar amb el torn de precs i preguntes, que podeu veure a partir del moment  50’16” de la gravació.

Trobareu aquí l’ordre del dia de la sessió.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.