Modificacions de planejament urbanístic: antigues pistes de pàdel i rec de la Fontasia

Suspensió llicències MMPP6 i MMPP7

L’Ajuntament està tramitant dues noves modificacions de planejament urbanístic, que afecten la finca on hi havia les pistes de pàdel del Mas Isach, i la vialitat annexa a la mateixa; així com el sector que queda entre el rec de la Fontasia i la urbanització de Bellavista.

La necessitat de promoure la primera modificació, la que afecta la parcel·la de les antigues pistes de pàdel, la va plantejar el propietari d’aquesta finca i l’Ajuntament ha accedit a tramitar-la perquè considera justificat l’interès general de la proposta.

Es tracta de reduir l’amplada de la vorera que transcorre entre la finca i el carrer Holanda, salvant així els forts desnivells, i de preveure la construcció d’unes escales que donin accés a un pas per a vianants, que anirà paral·lel al rec, per acabar connectant amb el carrer de França.

La proposta de modificació, denominada Modificació Puntual número 6 del POUM (MMPP6) es va aprovar per unanimitat en el Ple de 27 de gener i ara està exposada al públic perquè pugueu presentar-hi al·legacions.

Un cop rebudes les al·legacions i tots els informes que correspongui, la proposta haurà de ser sotmesa novament a la consideració del Ple per a la seva aprovació provisional i, després, es traslladarà a la Comissió d’Urbanisme perquè decideixi sobre la seva aprovació definitiva.

Trobareu aquí tota la documentació que forma part d’aquest expedient.

La segona modificació de planejament, la que afecta les parcel·les de Bellavista, té com a objectiu, entre altres, ajustar la franja de protecció del rec de la Fontasia amb els drets urbanístics derivats de l’antic Pla Parcial número 2 (PP2) de les Normes Subsidiàries.

Aquesta és la Modificació Puntual número 7 del POUM (MMPP7), que també es va aprovar per unanimitat durant la sessió de Ple de 27 de gener.

Igual que passa amb la modificació número 6, ara està obert el període d’exposició al públic i, un cop recollides les al·legacions, en el cas que se’n presentin, la proposta tornarà a passar per Ple, on els regidors i regidores decidiran sobre la seva aprovació provisional i es trametrà finalment a la Comissió d’Urbanisme perquè decideixi sobre l’aprovació definitiva.

Feu clic aquí si voleu veure els documents que formen part de l’expedient.

En els dos àmbits afectats per les modificacions (veure la foto) està vigent una suspensió de llicències urbanístiques pel termini d’un any.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.