Ple a l’Ajuntament: 28 de juliol (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 28 de juliol a les 19h a la sala de plens:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 26 de maig de 2022.

2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del ple del dia 29 de juny de 2022.

3.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 14/07/2022, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al segon trimestre de 2022.

4.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 14/07/2022, corresponent al segon trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2022 (acumulat fins 30/06/2022).

5.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 14/07/2022, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al segon trimestre de 2022.

6.- Assabentament de l’informe de tresoreria del dia 14/07/2022, sobre morositat, corresponent al segon trimestre de 2022

7.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 14/07/2022, sobre el termini de reconeixement de l’obligació de les factures registrades, corresponent al segon trimestre de 2022.

8.- Assabentament de la resolució de la D.G. d’Administració Local, de 19/07/2022, de nomenament amb caràcter accidental de la funcionària de carrera, sra. Úrsula Mercader Gutiérrez per exercir les funcions del lloc de treball de secretaria-intervenció de l’Ajuntament.

9.- Assabentament del decret núm 2022DECR000417, de 13 de juliol de 2022, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2022-11 (X2022000953)

10.- Assabentament del decret núm 2022 DECR000419, de 13 de juliol de 2022, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2022-12 (X2022000962)

11.- Assabentament del decret núm 2022DECR000436, de 21 de juliol de 2022, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2022-13 (X2022000987)

12.- Proposta de l’alcaldia, de ratificació del decret núm. 2022DECR000418 de 13/07/2022 (esmenat pel decret 2022DECR000424 de 14/07/2022), de delegació a la Mancomunitat intermunicipal d’aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera i Pedret i Marzà la competència per a la redacció i actualització del pla director del servei d’abastament d’aigua de Palau-saverdera.

13.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació provisional de la modificació de l’annex 4 (servei llar infants) de l’ordenança fiscal de les taxes per prestacions de serveis públics (adequació gratuïtat i-2), per a l’exercici 2023.

14.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació inicial de la revisió del projecte constructiu de millora del drenatge d’aigües pluvials a la urbanització mas Isaac

15.- Proposta d’alcaldia presidència per a l’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM núm. 6 referent a la zona d’equipaments del mas Isaac.

16.- Proposta de l’alcaldia presidència d’aprovació inicial del reglament del servei del cementiri municipal de Palau-saverdera.

17.- Proposta d’alcaldia-presidència per a l’aprovació del compte general de l’Ajuntament de Palau-saverdera corresponent a l’exercici 2021.

18.- Proposta de l’alcaldia, d’aprovació del pla estratègic de subvencions per al període 2022-2024 de l’Ajuntament de Palau-saverdera.

19.- Proposta d’alcaldia presidència per a l’adhesió al consorci de les Vies Verdes de Girona

20.- Moció del grup municipal Alternativa x Tothom a l’Ajuntament de Palau-saverdera per demanar la creació de la regió policial Girona nord

21.- Assumptes urgents.

22.- Precs i preguntes.

El Ple queda gravat en vídeo i podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.