La normativa municipal s’adapta a la gratuïtat del curs de ‘P2’ de la llar d’infants

El Ple de l’Ajuntament del passat 28 de juliol va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal número 15, que regula els preus públics per a la prestació del servei de la llar d’infants. L’objectiu de la modificació és adaptar l’ordenança a la nova realitat, derivada del fet que la Generalitat es farà càrrec del cost de la llar d’infants per a famílies amb nens i nenes matriculats al curs d’Infantil 2 (fins ara conegut com a P2). Si la proposta s’acaba aprovant tal com està redactada en aquests moments, els alumnes d’aquest curs només hauran de pagar una tarifa plana mensual (de 12€ a 17€, en funció de cada cas) per finançar conceptes com el material, l’assegurança, o el…

Ple a l’Ajuntament: 28 de juliol (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 28 de juliol a les 19h a la sala de plens: 1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 26 de maig de 2022. 2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del ple del dia 29 de juny de 2022. 3.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 14/07/2022, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al segon trimestre de 2022. 4.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 14/07/2022, corresponent al segon trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2022 (acumulat fins 30/06/2022). 5.- Assabentament de l’informe de secretaria…

L’Ajuntament ha valorat el patrimoni municipal en 28 milions d’euros

En el Ple del 29 de juny, amb els vots a favor de tots els grups polítics, es van aprovar les actualitzacions del patrimoni municipal dels anys 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, que no s’havien aplicat fins ara perquè l’Ajuntament estava pendent de la posada en funcionament d’una aplicació informàtica, que ha de facilitar la Diputació i que encara no està disponible. Amb aquestes actualitzacions incorporades a l’inventari (amortitzacions, valors cadastrals, adquisicions, vendes,…) , el patrimoni municipal tenia un valor de 28.142.635,33€, a 31 de desembre de l’any passat. Podeu fer clic aquí per veure com ha anat evolucionant l’inventari municipal en els darrers anys. A la mateixa sessió es van aprovar inicialment tres modificacions del pressupost (números…

Ple a l’Ajuntament: 29 de juny (13.30h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 29 de juny a les 13.30h a la sala de plens: 1.- Assabentament del decret 2022DECR000362, de 13/06/2022, de modificació de la composició de la comissió especial de comptes. 2.- Assabentament de la resolució de la Direcció general de la funció pública del ministeri d’Hisenda i funció pública, declarant al sr. Emili Santos Bach, secretari-interventor d’aquesta corporació en la situació d’excedència voluntària per interès particular amb efectes del dia 1 de setembre de 2022. 3.- Assabentament del decret de l’alcaldia núm. 2022DECR000377, de 17/06/2022, d’aprovació de les bases específiques i la convocatòria d’un procés de provisió mitjançant nomenament no definitiu del…