Comença la neteja de residus i runes a l’entorn de la deixalleria

Ja han començat els treballs per netejar de residus i runes l’entorn de la deixalleria. Mitjançant un acord de junta de govern del passat 13 d’octubre, l’Ajuntament va adjudicar els treballs a l’empresa Runes Empordà SLU per 13.002,66 euros (IVA inclòs). Les actuacions previstes són: neteja general, retirada de residus i runes, esbrossada, transport a dipòsit controlat, anivellament de la zona i execució de rases per a l’aigua de la pluja. Aquesta és una més de les inversions previstes per aquest any, que es podrà executar amb els diners del romanent líquid de tresoreria de l’any passat.