Convocatòria de subvencions pel material acadèmic de l’ESO

Des d’avui fins el 16 de gener podeu presentar la vostra sol·licitud per beneficiar-vos de la subvenció que dona cada any l’Ajuntament per finançar la compra de material acadèmic obligatori de l’ESO.

Els beneficiaris d’aquestes subvencions han de complir les següents condicions:

  • Estar empadronats a Palau-saverdera i tenir la residència efectiva en el municipi al llarg del curs pel qual se sol·licita l’ajut.
  • Estar matriculats en el curs pel qual es demana l’ajut.
  • Haver utilitzat al llarg del curs el material acadèmic pels qual s’ha rebut una subvenció en la convocatòria anterior, de conformitat amb l’informe del centre educatiu.

Poden fer la sol·licitud els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries, que hauran d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, amb Hisenda i amb la Seguretat Social.

Cal tenir en compte que l’Ajuntament només subvencionarà el material obligatori de l’ESO, per la qual cosa no seran objectes subvencionables els llibres de lectura, els diccionaris, les agendes escolars i el material complementari.

L’import de la subvenció es correspondrà amb el 100% del cost d’adquisició de cada lot de material acadèmic, fins a un màxim de 50 euros per alumne. En cas que la consignació pressupostària sigui insuficient per atendre totes les sol·licituds, es reduirà l’import màxim de la subvenció per poder atendre totes les sol·licituds que compleixin amb els requisits.

Podeu presentar la vostra sol·licitud per internet o presencialment a l’Ajuntament (en aquest cas, dies laborable de 8h a 14h)

Procediment per fer la presentació presencial

Omplir el formulari que us entregaran quan vingueu a l’Ajuntament i annexar-hi la següent documentació:

  • Fotocòpia del document nacional d’identitat, NIE o passaport del sol·licitant i de l’alumne
  • Llibre de família o altres documents que acreditin la relació familiar entre el sol·licitant i l’alumne
  • Tiquet o factura de compra del material acadèmic i justificant del pagament (en el cas de les factures hauran d’estar a emeses a nom de l’alumne o de la persona que presenta la sol·licitud)

Procediment per fer la presentació per internet

Omplir la instància genèrica que trobareu fent clic aquí i annexar-hi la següent documentació:

  • Instància específica de la convocatòria, que us podeu descarregar aquí.
  • Llibre de família o altres documents que acreditin la relació familiar entre el sol·licitant i l’alumne
  • Tiquet o factura de compra del material acadèmic i justificant del pagament (en el cas de les factures hauran d’estar a emeses a nom de l’alumne o de la persona que presenta la sol·licitud)

Tant en un cas com en l’altre, haureu d’indicar el número de compte bancari on voleu rebre l’ingrés.

Feu clic aquí si voleu veure amb detall les bases de la convocatòria, que van ser aprovades definitivament el passat estiu i publicades al BOP de 26 d’agost.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.