Restriccions d’ús d’aigua per fer front a la sequera

Aquestes són algunes de les mesures vigents per fer front a la situació de sequera:

REG DE JARDINS
El reg de jardins ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h) i, com a màxim, dos dies per setmana.

ÚS DE MÀNEGUES D’AIGUA
No es pot netejar carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua o sistemes similars. També està prohibit la neteja de vehicles amb mànegues d’aigua.

PISCINES
La utilització d’aigua per omplir piscines queda limitada als casos següents:

=> El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

=> El primer ompliment de piscines de nova construcció.

GRANGES
En granges, l’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús, cal utilitzar només les quantitats imprescindibles, només quan no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.