Modificacions de planejament urbanístic tractades en el darrer Ple

Durant el Ple del passat 26 de maig es van tractar, debatre i votar tres punts de l’ordre del dia que estan relacionats amb modificacions del Pla d’Ordenació Urbanística del poble (POUM). Són els següents:

Aprovació el text refós de la modificació puntual número 2
Afecta diverses definicions i regulacions del POUM i el plànol d’ordenació

  • Contingut de la modificació. Preveu, entre moltes altres coses, modificacions que fan referència a: regulació de tanques en sòl urbà, densitat màxima dels habitatges de protecció oficial, regulació de cobertes, tractament de façanes, regulació de piscines, condicions d’inscripció al Registre de la propietat de construccions en sòl no urbanitzable, regulació d’intervencions de manteniment en béns culturals d’interès local i una millora de la definició del que són els elements lleugers. Feu clic aquí per veure el document aprovat amb totes les modificacions detallades.
  • Estat de la tramitació. En el Ple del 26 de maig es va aprovar el text refós requerit per la Comissió d’Urbanisme després de l’aprovació provisional. Ara l’Ajuntament tornarà a enviar l’expedient a Urbanisme perquè decideixi sobre l’aprovació definitiva. Feu clic aquí si voleu veure una cronologia de la tramitació d’aquest expedient.
  • Sentit de les votacions. L’aprovació inicial (28/06/2018) es va fer amb els vots a favor de Gent de Palau-AM i Alternativa x Tothom i amb els vots en contra del PDCAT, l’aprovació provisional (15/06/2020) es va fer amb els vots a favor Gent de Palau-AM i Alternativa x Tothom i amb els vots en contra de Junts per Palau. L’aprovació del Text Refós que ara s’enviarà a Urbanisme es va acordar amb els mateixos suports.

Aprovació de l’avanç del Pla per la modificació puntual número 3
Afecta el SUND-1 (part dels terrenys que hi ha entre Can Llobet i la urbanització Bellavista)

  • Contingut de la modificació. Es desclassifiquen els sòls que han de ser de protecció paisatgística i hidrològica, es redueix l’edificabilitat i densitat i se segrega el sector en dos àmbits diferents. Feu clic aquí per veure el document amb totes les modificacions detallades.
  • Estat de la tramitació. En el ple de 26 de maig l’Ajuntament va aprovar l’avanç del Pla que ha presentat Urbanización Bellavista i que properament s’exposarà al públic. A la mateixa sessió es va acordar que l’Ajuntament assumeixi la iniciativa de la modificació perquè hi ha concurrència entre l’interès públic i el privat.
  • Sentit de les votacions. L’avanç del Pla es va aprovar amb els vots a favor de Gent de Palau-AM i Alternativa x Tothom i amb les abstencions de Junts per Palau.

Aprovació inicial de la modificació puntual número 8
Afecta el Polígon d’Actuació Urbanística número 5 (PAU5), en el sector de La Ciutat

  • Contingut de la modificació. L’ordenació prevista en el POUM per a aquest sector parteix de la premissa que existeix un camí públic que delimita aquest polígon per un dels seus costats. Una sentència de 2018 va dictaminar que no existeix aquí cap camí públic i això obliga a reordenar el planejament. A part d’això, la modificació adapta l’edificabilitat al territori i disminueix la possible parcel·lació de 8 a 2 parcel·les. També es millora i amplia l’espai destinat a zona verda i a equipaments. Feu clic aquí per veure el document amb les modificacions detallades.
  • Estat de la tramitació. La proposta de modificació que ara s’ha aprovat inicialment s’exposarà al públic perquè pugueu presentar-hi al·legacions. Després, el Ple decidirà sobre l’aprovació provisional i trametrà l’expedient a la Comissió d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.
  • Sentit de les votacions. L’aprovació inicial de la proposta va acordar amb els vots a favor de Gent de Palau-AM i Alternativa x Tothom i amb les abstencions de Junts per Palau.

A la mateixa sessió de Ple de 26 de maig es va donar compte d’una resolució del Tribunal Suprem que tanca definitivament el problema del Sun Village.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.