Liquidació del pressupost del 2021

Durant la sessió de Ple que es va celebrar el passat 24 de febrer l’equip de govern de Gent de Palau-AM va donar compte de la liquidació del pressupost del 2021, que es va tancar amb un romanent líquid de tresoreria (“superàvit”) d’1.140.141,28€. Podeu veure a continuació l’evolució del romanent de tresoreria durant els darrers anys: A 31 de desembre de l’any passat, el deute viu de l’Ajuntament era de 465.464€, la qual cosa suposa tenir una ràtio d’endeutament (resultat de dividir el deute viu entre els ingressos corrents liquidats) de 21,46%. Podeu veure a continuació l’evolució de l’endeutament de l’Ajuntament durant els darrers anys: Tal com indiquen els informes d’intervenció que formen part de l’expedient de liquidació del pressupost,…

Domènech Broch, nou regidor de l’equip de govern

Domènech Broch va prendre possessió com a nou regidor de l’equip de govern de Palau-saverdera durant el Ple del passat dijous 24 de febrer, en substitució de Gladys López, que havia presentat la renúncia per raons professionals. Gladys López va ser regidora responsable de les àrees de Salut, Afers socials i famílies i Participació ciutadana des del 20 de juny de 2019 fins el Ple del passat 27 de gener, quan es va fer oficial la seva renúncia. L’Ajuntament va comunicar la renúncia a la Junta Electoral i va proposar com a substitut Domènech Broch Padrosa, que és la persona que ocupava el següent lloc a la llista de Gent de Palau-AM a les darreres eleccions municipals.