Aprovat definitivament el projecte per posar càmeres lectores de matrícules

L’Ajuntament ha aprovat definitivament el projecte per posar càmeres lectores de matrícules a quatre punts del poble, que coincideixen amb les entrades i sortides de vehicles més habituals: l’avinguda Catalunya, el carrer Urgell, el camí de la Creu i el carrer Nou.

El projecte es va aprovar per decret el passat 29 de juny i ha estat exposat al públic durant trenta dies hàbils sense que s’hi hagi presentat cap al·legació.

La Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat dels Mossos d’Esquadra sí que va formular uns suggeriments i va presentar una documentació, que ja ha estat incorporada al document.

Feu clic aquí si voleu veure el projecte aprovat definitivament. Feu clic aquí si voleu veure l’anunci d’aprovació definitiva publicat avui al Butlletí Oficial de la Província (BOP).

L’Ajuntament té previst licitar aquesta actuació abans de final d’any pel preu base de 50.313,21€ més 10.565,77€ en concepte d’IVA.

La redacció del projecte ha anat a càrrec de BCN Projecta Associats SL i ha tingut un cost de 1.966,25€ (IVA inclòs).

Juntament amb aquesta actuació, l’Ajuntament també vol treure a concurs abans de final d’any les actuacions previstes al projecte per a la millora del drenatge d’aigües pluvials a la urbanització del Mas Isaac.

Aquest segon projecte es va aprovar inicialment en el mateix moment que el projecte de les càmeres, però encara no està aprovat definitivament perquè està pendent de rebre un informe de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Al marge d’això, cal tenir en compte que actualment hi ha quatre projectes més que ja han estat aprovats inicialment i que es troben en fase d’exposició al públic fins el 18 de novembre, per si voleu presentar-hi al·legacions. Són els següents:

  • Projecte constructiu de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i el carrer Rosselló. Feu clic aquí per veure el projecte.
  • Projecte constructiu de l’adequació del mas Isaac (construcció d’escales centrals a la part alta i voreres a zones verdes). Feu clic aquí per veure el projecte.
  • Projecte de millora del pati de l’escola Martí Inglés. Feu clic aquí per veure el projecte.
  • Projecte constructiu de millores de restauració de la connectivitat de l’herpetofauna a l’Avinguda del Mas Oriol, aprovat inicialment per Decret d’Alcaldia Presidència de 24 de setembre de 2021. Feu clic aquí per veure el projecte.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.