Urbanisme aprova definitivament desclassificar el SUD3

Els terrenys del sector conegut com a SUD3, que estan classificats en el Pla Urbanístic del poble com a sòl urbanitzable, passaran a ser properament terrenys no urbanitzables, en compliment de l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona del passat 27 d’abril, que només està pendent de publicar-se al diari oficial.

Els motius en els quals s’ha basat la Comissió per aprovar definitivament aquesta proposta són diversos, però destaquen, entre altres, les directrius marcades pel Pla Director de la Serra de Rodes i el Pla Territorial de les Comarques Gironines, l’estancament de la població al municipi, raons de caràcter paisatgístic i la iniciativa popular que va donar peu a tot el procediment.

El sector conegut com a SUD3 (marcat amb taronja a la foto) està format majoritàriament per uns terrenys que queden per sobre dels horts de la Fontasia (al costat del restaurant casa Carmeta) i també per un terreny que hi ha a la part baixa del nucli urbà, proper a la carretera que porta cap a Pau.

L’Ajuntament estava tramitant una proposta de Pla Parcial que havia presentat una promotora quan, el 19 de març de 2019, un dels propietaris del sector va demanar una suspensió de llicències i que s’estudiés la possibilitat de fer una modificació del POUM per tal que els terrenys fossin classificats com a no urbanitzables.

En la mateixa línia es va posicionar la plataforma Salvem Palau-saverdera, constituïda formalment el 5 abril 2019.

Durant el Ple de 01/04/2019, l’equip de govern de llavors, format per Gent de Palau-AM i Alternativa x Tothom, va aprovar, amb les abstencions del PDeCAT, una suspensió de llicències pel termini d’un any i encarregar un estudi per determinar si era procedent o no modificar el planejament, tal com havia demanat el propietari afectat.

L’estudi, que va quedar enllestit a final del 2019, indicava que no era recomanable mantenir les condicions de desenvolupament que plantejava el Pla Urbanístic del poble pel SUD3 i que calia plantejar-se la via de la desclassificació, o bé la de la reducció de la superfície urbanitzable.

El 27 de gener de 2020, després de consensuar la decisió amb l’oposició, que llavors, un cop passades les eleccions municipals del 2019, ja estava formada per Alternativa x Palau i Junts per Palau, la junta de govern va acordar encarregar els treballs externs per redactar la proposta de modificació de planejament.

Un cop vençuda la suspensió de llicències, el Ple de 28 de maig de 2020 va acordar per unanimitat suspendre la tramitació per a l’aprovació inicial del Pla Parcial perquè, tal com va quedar recollit a l’acta, el document presentat per l’entitat promotora incomplia la normativa en diversos aspectes.

El 15 de juny de 2020, també per unanimitat, el Ple va aprovar inicialment la desclassificació del sector i una segona suspensió de llicències. La proposta de modificació de planejament es va sotmetre a informació pública i es van presentar tres al·legacions, que van ser desestimades, també per unanimitat, durant el Ple de 28 de gener de 2021.

A la mateixa sessió de Ple es va acordar l’aprovació provisional de la modificació i es va donar llum verda perquè l’Ajuntament fes tramesa de l’expedient a la Comissió d’Urbanisme, que és l’òrgan que finalment ha de decidir sobre qüestions d’aquestes característiques.

Urbanisme va demanar a l’Ajuntament que presentés un text refós de la proposta, amb algunes concrecions, i aquest document final va ser aprovat en el Ple de 24 de febrer de 2022, una vegada més, amb els vots a favor de tots els grups que integren el Consistori.

Amb el text refós sobre la taula, la reunió de la Comissió d’Urbanisme del passat 27 d’abril va prendre l’acord definitiu.

Feu clic aquí si voleu veure una cronologia detallada de l’expedient.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.